Prima pagină Stiinta

Gazeta Matematică – 115 ani de apariţie

Conf. univ. dr. Marin Vlada | 04.27.2010 | ● Vizualizări: 1721
Gazeta Matematică – 115 ani de apariţie     Gazeta Matematică, matematica, algebra, geometrie, invatamant, matematician, profesori de matematica, Miron Nicolescu, Solomon Marcus, Victor Balaban, Vasile Cristescu, Ion Ionescu, Mihail Roco, Ioan Zottu, informatica, gheorghe titeica + zoom
Galerie foto (1)

În cei 115 ani de apariţie, Gazeta Matematică a contribuit şi continuă să contribuie la formarea de specialişti, conştiinţe şi caractere. Elevii, profesorii de diverse discipline, matematicienii, inginerii, economiştii şi cercetătorii ce au rezolvat, în timpul şcolii, liceului sau în facultate, probleme din Gazeta Matematică, sau au publicat probleme propuse şi articole în Gazeta Matematică, au fost animaţi de o pasiune pentru matematică, pentru gândirea creativă, pentru demonstraţie şi argumentaţie. Această pasiune era încurajată de un cadru stimulator şi motivant al colaborării la Gazeta Matematică.

De ce Matematica?

De la aparitie, în anul 1895, şi până în prezent,revista a însemnat un reper important al matematicii româneşti şi oadevărată şcoală de matematică ce a contribuit la formareanumeroaselor generaţii de tineri pasionaţi de matematică, dinrândul cărora s-au desprins mulţi matematicieni ce fac cinsteRomâniei în întreaga lume. Gazeta Matematică este cea maicunoscută revistă de matematică din România destinată tineretuluiîn vederea dezvoltării şi intăririi învăţământului de matematică.Revista s-a declarat de la prima apariţie ca o revistă de culturămatematică pentru tineret.

Soarta Gazetei Matematice este constituită din "urcuşuri şicoborâşuri", aşa cum se întâmplă şi cu viaţa unui om. Vitregiilevremii au fost înfrânte cu ajutorul unor iubitori ai GazeteiMatematice, şi nu au fost puţini. Şi tinerii şi cei mai în vârstătrebuie să cunoască aceste aspecte, astfel ca din experienţele princare a trecut Gazeta Matematică să se extragă acelea care conduc laprogres, la dezvoltare şi la cunoaştere. Daca Matematica nuar fi fost, "nimic nu ar fi fost": nici roata şi nici calculatorul,nici tiparul şi nici telefonul, nici Informatica şi niciCibernetica. Dar, faţă de toate aceste entităţi materialeinventate de om, Matematica îl ajută pe om să gândească toatăviaţa, să creeze şi să-şi imagineze, să iubească natura şi pesemenii săi, să fie emotiv şi curajos, să fie consecvent şiordonat, să viseze şi să fie fericit.

Un rol primordial în promovarea matematicii în rândul tinerilor îlare profesorul de matematică. Acesta trebuie să îşi îndeplineascămenirea de dascăl prin folosirea metodelor didactice şi pedagogicecele mai adecvate descoperirii studierii matematice de către câţimai mulţi elevi şi studenţi. Dascălul trebuie să vadă în elevii săinu "elevi buni" şi "elevi slabi", ci "elevi" ce trebuie să fieîndrumaţi să-şi descopere aptitudinile către domeniile cunoaşteriişi să fie încurajaţi să parcurgă "step by step" tainele învăţăriişi descoperirii cunoaşterii ştiinţifice. Elev fiind, acad.prof. Miron Nicolescu (1903-1975) îşi aminteşte că s-a abonat laGazeta Matematică la îndemnul profesorului său dematematică. Iată ce spunea în acest sens: "Primul contactcu această revistă nu a fost uşor. Mi se părea că nu voi înţelegeniciodată nimic. Gheaţa s-a spart numai atunci când am văzut că potrezolva şi eu o problemă propusă de alţii. A urmat atunci un momentpe care nu-l voi uita niciodată: momentul în care mi-am văzut onotă matematică, tipărită în revistă. A urmat apoi un articol, apoialte articole. Drumul fusese trasat. De la început am ştiut că nuvoi putea urca mai sus în cercetarea adevărurilor matematice decâtmuncind necontenit " ("Academician profesor Miron Nicolescu" deSolomon Marcus, Gazeta Matematică, nr. 11, 1975). În această notăprofesorul Solomon Marcus îşi aminteşte căprofesorul Miron Nicolescu i-a spus odată "Până la probacontrarie, pentru mine orice om este bun şi îi acordîncredere".

Astăzi, profesorul de matematică trebuie să se adapteze la noilecondiţii impuse de noua dezvoltare a societăţii româneşti. Se spunede către elevi, studenţi şi părinţi că "Matematica este grea, căeste aridă şi că este mult prea abstractă şi teoretică". Ministerulde resort, asociaţiile profesionale, comisiile de specialitate şiîn general profesorii de matematică, trebuie să pornească de laaceastă situaţie în analiza şi definirea programelor de reformă asistemului educaţional.

În prezent, în cadrul Uniunii Europene sunt operaţionale diverseprograme de cercetare şi dezvoltare ce au la bază cunoaştereaştiinţifică şi tehnologică mondială. De exemplu, în anul 2009, încadrul Anului European al Cercetării şi Inovării (European Year ofCreativity and Innovation), sub deviza "Imaginează. Creează.Inovează", s-a definit promovarea de demersuri creative şiinovatoare în diferite sectoare ale activităţii umane. S-a urmăritpromovarea educării în domeniile matematic, ştiinţific şitehnologic, a aptitudinilor de bază şi avansate favorabile inovăriitehnologice, precum şi promovarea unei mai strânse legături întrearte, între organizaţii, şcoli şi universităţi.

Începutul – Fondatorii şi „Stâlpii“ Gazetei Matematice

În octombrie 1894, cinci tineri ingineri Victor Balaban,Vasile Cristescu, Ion Ionescu, Mihail Roco şi Ioan Zottu(consideraţi fondatorii G.M.), tineri absolvenţi ai Şcolii dePoduri şi Şosele din Bucureşti (azi Universitatea "Politehnica"Bucureşti), au luat în discuţie rezultatele slabeobţinute de candidaţi la examenul de admitere din acel an. Înconcluzie, s-a propus înfiinţarea unei reviste romanesti dematematică pentru "elevii liceelor noastre". Numelerevistei "Gazeta Matematica" a fost propus de Victor Balaban.Acesta nu îşi va vedea visul împlinit deoarece se îmbolnăveştegrav, si va muri la vârsta de 25 de ani. Prima redacţie a revisteia fost formată din cei cinci tineri ingineri (Victor Balaban a fostînlocuit cu Constanţa Pompilian, proaspătă licenţiată în matematicila Bucureşti şi Paris), la care s-au adăugat inginerii EmanoilDavidescu, Mauriciu Kinbaum, Nicolae Niculescu şi TancredConstantinescu şi matematicianul Andrei G. Ioachimescu cu licenţăîn matematică la Paris.

Primul număr al Gazetei Matematice a apărut cu 16 pagini,la 15 septembrie 1895, după ziua în care a fost testat şiverificat cu o locomotivă de mare tonaj, Podul de la Cernavodă(construit sub conducerea ing. Anghel Saligny), cea mai mareconstrucţie de acest gen din Europa acelor vremuri. În acelaşi ans-a alăturat Redacţiei matematicianul Gh. Ţiţeica (rămas înRedacţie până la sfârşitul vieţii), absolvent din acel an alFacultăţii de Ştiinţe din Bucureşti. Au urmat A. Davidoglu (1902),C. Popovici (1903), Traian Lalescu (1905), N. Abramescu (1907).

  • Deviza Gazetei Matematice "entuziasm, armonie, muncă,sacrificiu" este opera unor ingineri şi matematicieni.  • În anul 1901 revista inaugurează colecţia Biblioteca GazeteiMatematice cu publicarea volumului "Culegere de probleme dearitmetică, algebră, geometrie şi trigonometrie", autori fiind I.Ionescu, A. Ioachimescu, Gh. Ţiţeica, V. Cristescu, care se vatipări în mai multe ediţii.

  • "Stâlpii"Gazetei Matematice sunt consideraţi: Ion Ionescu,profesor la Şcoala Politehnica, celebrul matematician GheorgheŢiţeica, profesorul de mecanică Andrei Ioachimescu şi inginerulVasile Cristescu (autorii culegerii ITIC).

  • În anul 1909, la o şedinţă a redacţiei ţinută la ValeaCălugărească, s-a hotărât înfiinţarea Societăţii Gazeta Matematică(la 1 septembrie 1909 Redacţia Gazetei Matematice a fosttransformată în Societate).

  • În anul 1910, Adunarea Deputaţilor votează Legea privindrecunoaşterea Societăţii Gazeta Matematică, iar Regele Carol Ipromulgă legea privind recunoaşterea Societăţii Gazeta Matematicăprin decretul regal nr. 3798. Acest moment este începutul istorieSocietăţii de Ştiinţe Matematice din România (SSMR). Anul acesta,în septembrie 2010 se aniversează centenarul SSMR.


În primul an au existat 144 abonamente, după care anual numărulabonamentelor a crescut mereu. Tirajul a crescut vertiginos,ajungând la mai mult de 50.000 de exemplare în anul 1974, iar înjurul anilor '80 Gazeta Matematica se publica în 120.000-140.000exemplare. În anul 1959, la iniţiativa României, s-a organizat laBucureşti şi Braşov, prima Olimpiadă Internaţională de Matematică(OIM). Următoarea ediţie s-a organizat tot în România, la Sinaia(în anul 1960).

Începând cu anul 1964, odată cu înfiinţarea Societăţii de ŞtiinţeMatematice (S.S.M.), s-a hotărât publicarea a două reviste, unapentru elevi (seria B) şi alta pentru profesori (seria metodică şimetodologică). Revistele se vor numi Gazeta Matematică, Seria A şiGazeta Matematică, Seria B.

Evoluţia Revistei Gazeta Matematică

Rezolvitorii de probleme, la început puţini - în numărde 90 în anul 1950 - se înmulţesc permanent, ajungând la câteva miiîn anul 1974. Fiecare număr al Gazetei conţinea câtevapagini cu numele rezolvitorilor scrise mărunt, ordonate alfabeticpe localităţi.

Cuprinsul Gazetei se îmbogăţeşte permanent cu noirubrici, de la Articole, Note matematice, Chestiuni deexamen, Bibliografii, la Cereri, Diverse, Probleme rezolvate,Probleme propuse, Rubrica rezolvitorilor. Sunt cuprinse aproapetoate domeniile matematice: aritmetică şi teoria numerelor,algebra, geometria (sintetică, analitică, diferenţială,descriptivă), trigonometria, analiza matematica, logica matematicăetc. Din anul 1980 s-a introdus o rubrica nouă "Probleme deinformatică". De asemenea, din acel moment au apărut în revistă şicâteva articole de informatică având în vedereamploarea informaticii şi interesul tinerilor pentru informatică şiutilizarea calculatorului. Acest lucru asigura succesul revistei şiatrăgea mulţi elevi, profesori, matematicieni, ingineri şicercetători. Pe lângă toate acestea, redacţia reuşea să ordonezerezolvările de probleme apărute în revistă şi să premieze anual pefoarte mulţi elevi. Această recunoaştere reprezentă şi oconsideraţie pentru activitatea desfăşurată de profesorii dematematică din şcolile din România.

Trebuie să evidenţiem importanţa redacţiei Gazetei Matematiceprivind modul de organizare al tuturor activităţilor legate derevistă: publicarea problemelor propuse şi a articolelor,verificarea rezolvărilor trimise la redacţie, publicarea numelorrezolvitorilor de probleme, publicarea problemelor date la diverseexamene sau concursuri de matematică, publicarea soluţiilor deprobleme, publicarea de articole şi probleme privind perfecţionareaprofesorilor de matematică, publicarea de note matematice,publicarea de materiale privind activitatea membrilor Societăţii deŞtiinţe Matematice, azi Societatea de Ştiinţe Matematice dinRomânia (SSMR). «Anul 1950 este un an foarte greu pentru RedacţiaGazetei Matematice deoarece Statul preia abuziv şi prin violenţă,fără titlu sau vreo altă formalitate imobilele Societăţii GazetaMatematică, respectiv Casa Societăţii Gazeta Matematică din CaleaGriviţei 144 şi Casa de citire Ion N. Ionescu din str. Răsuri nr.25. Prin acest "act de cultură" s-a distrus fizic BibliotecaSocietăţii Gazeta Matematică» (A se vedea "Istoricul Societăţii deŞtiinţe Matematice din România" ).

  • Din anul 1955, redacţia Gazetei Gatematice reuşeşte săfuncţioneze în două camere (de la parter) în localul Facultătii deMatematică din Str. Academiei 14 (unde se află şi astăzi); dupăpregătiri de cinci ani (între 1950-1952 funcţionează pe Bd. 6martie nr. 69, 1952-1954 Str. Dionisie Lupu, iar în vara lui 1954în Str. Spiru Haret nr. 6).

  • În anul 1949 prin unificarea Societăţii GazetaMatematică cu Societatea Română de Ştiinţe ia naştere Societatea deŞtiinţe Matematice şi Fizice din Romănia, care moşteneşte pe bazaunui nou statut patrimoniul celor două societăţi. Preşedinteleacestei noi societăţi a fost acad. Gr. C. Moisil. Societatea deŞtiinţe Matematice şi Fizice din România organizeză OlimpiadaNaţională de Matematică cu sprijinul financiar al statului, în treietape : locală, judeţeană, naţională, preluând tradiţiaconcursurilor anuale ale Gazetei Matemaice, care nu aveau oextindere naţională.

  • În anul 1964, prin desprindere, se înfiinţareaSocietatea de Ştiinţe Matematice (S.S.M.).


Redacţia Gazetei Matematice, în perioada 1950-1999 a fostcoordonată de următorii redactori şefi: 1956-1968, Sacter O.;1969-1974, Ionescu-Ţiu Constantin; 1974-1980, Pârşan Liviu;1980-1995, Teodorescu Nicolae; 1996-1999, Ţena Marcel. Soartarevistei este strâns legată de istoria S.S.M.R. ConducereaSocietăţii de Ştiinţe Matematice din România de la înfiinţare (înfapt, istoria SSMR începe în anul 1909 când s-a hotărât înfiinţareaSocietăţii Gazeta Matematică): 1949-1973, acad. Grigore C. Moisil-preşedinte; 1973-1995 acad. Nicolae Teodorescu - preşedinte; dinanul 1995 acad. Petre Mocanu - preşedinte; din anul 2004 prof. dr.Dorin Popescu - preşedinte; din anul 2007 prof. dr. Radu Gologan -preşedinte.

  • În anul 1956 Societatea de Ştiinte Matematice şi Fizice dinRomânia organizează al V-lea Congres al Matematicienilor Româniunde se propune organizarea Olimpiadei Internaţionale de Matematicăce va avea loc în anul 1959 în România; în anul 1978 Societatea deŞtiinţe Matematice şi Fizice din România organizează a XX-aOlimpiada Internaţională de Matematică.

  • Centenarul Gazetei Matematice din anul 1995: a fost realizatnumărul jubiliar al Gazetei Matematice (nr. 9/sept. 1995), au fosttipărite Afişul jubiliar, Diploma jubiliară, Timbrul jubiliar şi 6întreguri poştale.


După anul 1989, în cadrul redacţiei Gazetei Matematice s-au produsmai multe schimbări. Tirajul a început să scadă. În anul 1995, încel de-al 110-lea an al apariţiei sale, Gazeta Matematică Seria Bs-a tipărit în 8000 de exemplare, iar Seria A în 700 de exemplare.Apariţia revistei a fost posibilă şi prin atragerea unorsponsori.

Astăzi, revista şi activitatea de promovare a matematicii estesusţinută de compania Softwin
. S-au divesificatmodalitatile de comunicare şi de prelucrare a tuturor informaţiilorlegate de activitatea revistei. Toate aceste forme încearcă să facăfaţă diverselor aspecte negative apărute în ultimii ani privindinteresul tinerilor faţă de matematică, şi în general faţă deînvăţătură şi educaţie. De fapt, dacă se face o analiză mai atentăse poate deduce că există probabil aceleaşi condiţii negative ce audeterminat pe cei cinci tineri fondatori ai Gazetei Matematice, înanul 1895, să se gândească la o iniţiativă privind culturamatematică a tinerilor din liceele româneşti.

Astăzi, evident sunt mult mai multe modalităţi de initiativă, dartrebuie să remarcăm faptul că intuziasmul şi voinţa unor tineri nupot fi planificate şi nici nu pot fi căutate sau controlate. Înconcluzie, soluţiile se găsesc tot în manifestările, atitudinile şiiniţiativele tinerilor noştri, iar ceilalţ -colegi, prieteni,organizaţii, guvernanţi- au obligaţia să-i sprijine şi să-iîncurajeze.au obligaţia să-i încurajeze.

În zilele noastre, prin utilizarea tehnologiilor IT şi Web existăvariate modalităţi de atragere a tinerilor în activitatea derezolvare de probleme: http://www.olimpiade.ro, http://www.viitoriolimpici.ro,http://www.concurs-euclid.ro/,http://www.cangurul.ro/, http://www.arhimede.ro/, http://www.experior.ro.

TOP 100: Probleme şi articole în Gazeta Matematică (1895-2005)

Probleme şi Articole publicate în GM (perioada1895-2005) de către elevi, profesori, matematicieni, ingineri,cercetatori.
NOTA: Informaţiile privind numărul de probleme propuse şi articolepublicate în G.M. în perioada 1895-2005 sunt preluate din ediţiaelectronică a Gazetei Matematice realizată de SSMR şi companiaSoftwin. Aplicaţia oferă serviciul "Lista autori". Datele au fostpreluate manual şi prelucrate automat prin sortare după Nr. Totalde probleme propuse şi articole.

Nr.crt.

Nume şi Prenume

Probleme

Articole

Total

1

Ionescu-Ţiu Constantin D.

2289

16

2305

2

Ionescu Ion

635

421

1056

3

Bătineţu-Giurgiu Dumitru

681

62

743

4

Buicliu Gh.

462

191

653

5

Chiriţă Marcel

349

169

518

6

Panaitopol Laurenţiu

479

18

497

7

Pârşan Liviu C.

460

15

475

8

Linteş Ioan Gheorghe

274

140

414

9

Szőllőssy Gheorghe

368

3

371

10

Simionescu Gh. D.

279

42

321

11

Doboşan Aurel

284

1

285

12

Safta Ion

263

1

264

13

Ţena Marcel

230

31

261

14

Ghermănescu M.

206

51

257

15

Tomescu Ioan I.

230

24

254

16

Ţiţeica Gabriela

145

108

253

17

Thebault V.

131

112

243

18

Teodorescu Nicolae

95

146

241

19

Rotaru Florin

238

0

238

20

Bencze Mihaly

172

62

234

21

Ioachimescu Dumitru

187

40

227

22

Abramecu N.

166

57

223

23

Atanasiu Ionel

199

0

199

24

Mihăileanu Nicolae N.

148

46

194

25

Pavelescu Nicolae

179

14

193

26

Constantinescu Laura

187

1

188

27

Teodorescu Ioan St.

153

28

181

28

Nicula Virgil

153

13

166

29

Andronache Marian

160

5

165

30

Cristescu V.

105

59

164

31

Motrici Cristinel

150

7

157

32

Andreescu Titu

146

11

157

33

Sergescu Petre C.

74

83

157

34

Ionescu-Bujor Constantin Th.

94

62

156

35

Maftei Ioan

148

4

152

36

Apostol Constantin

150

1

151

37

Pop Valer

147

0

147

38

Ghiţă Romiţă

146

1

147

39

Ghiţă Ioan

142

1

143

40

Acu Florin Dumitru

127

16

143

41

Ghioca Adrian P.

134

7

141

42

Stoenescu Alexandru

90

49

139

43

Lalescu Traian

82

56

138

44

Achim Gh.

137

0

137

45

Angheluţă Th.

100

37

137

46

Ene Aurel

136

0

136

47

Tudor Ionel

135

1

136

48

Lascu Mircea Mihai

127

8

135

49

Miheţ Dorel

129

4

133

50

Ţino Ovidiu

97

36

133

51

Predescu Ioan Z.

130

0

130

52

Firu Doru

128

0

128

53

Focşăneanu Mihail I.

76

50

126

54

Gheorghiu Şerban A.

92

33

125

55

Anca Dorinel

119

4

123

56

Costachescu Cezar

117

5

122

57

Radu Dan

120

1

121

58

Cojocaru Daniel

118

0

118

59

Ursărescu Marian

117

1

118

60

Ghergu Marius

111

6

117

61

Săvulescu D.

114

1

115

62

Alexe Ştefan

110

4

114

63

Coşniţă Cezar

103

9

112

64

Florescu Ioan B.

67

45

112

65

Miculiţă Mihai

105

6

111

66

Vulpescu-Jalea Florin

101

10

111

67

Becheanu Mircea

89

21

110

68

Smarandache Ştefan

108

0

108

69

Şerbănescu Dinu

103

5

108

70

Vlada Marin

99

5

104

71

Brânzei Dan

90

14

104

72

Grecu Cristian

102

0

102

73

Caragea Constantin

99

3

102

74

Pop Ovidiu

99

3

102

75

Ilie Romeo

100

0

100

76

Ţifui Stefan

99

0

99

77

Zidaru Vasile

99

0

99

78

Barisien E.N.

93

6

99

79

Sacter Octav

82

16

98

80

Popoviciu Tiberiu

64

34

98

81

Georgescu Corneliu

90

7

97

82

Andrica Dorin

83

12

95

83

Zapan Grigore C.

76

19

95

84

Gheorghiu Gheorghe Th.

67

28

95

85

Vicol-Turcanu Gheorghe

93

0

93

86

Iacob Eugeniu St.

79

14

93

87

Marnescu Damian

92

0

92

88

Bostan Gh.

90

2

92

89

Sireţchi Gheorghe

84

8

92

90

Roşu Alexandru

66

26

92

91

Cocea Th. Gheorghe

84

7

91

92

Secleman Dan

89

0

89

93

Molea Gheorghe F.

88

1

89

94

Niculescu Liliana

87

2

89

95

Abasohn Ernest

77

12

89

96

Nicolau Constantin H.

79

9

88

97

Ottescu Constantin

79

9

88

98

Zapan Gheorghe

67

20

87

99

Adam Mircea

65

22

87

100

Bebea Nicolae

85

0

85REFERINŢE
1. SSMR, Gazeta Matematică, Ediţie electronică (1895-2005), SSMR şiSOFTWIN, http://www.gazetamatematica.net
2. Mircea Trifu, "FENOMENUL GAZETA MATEMATICĂ LA 110 ANI, O(posibilă) istorie despre fapte şi oameni",http://www.gazetamatematica.net/?q=node/26
3 Mircea Trifu, "Ion Ionescu (Bizet) (1870-1946) ", http://www.viitoriolimpici.ro,http://www.viitoriolimpici.ro/olimp/staticContent/history/profile_3_docs/IstoriaMatematicii3.pdf
4. M. Vlada, "Tehnologii creative şi inovative în Învăţământulvirtual - Conferinţele CNIV şi ICVL",http://topub.unibuc.ro/?p=558,http://virtuallearning.ning.com
5. M. Vlada, 2010: Gazeta Matematica la 115 ani de aparitie. Apărutîn: Elearning.Romania, 2010-02-08. Bucureşti
6. LKD, http://virtuallearning.ning.com/forum/topics/2010-gazeta-matematica-la-115